druk sprawozdania z przep yw w pieni nych
 
 

Odnośniki

licea w Krakowie XV
europejskie centrum pracy
głupi głupszy dyjor
dlaczego nie leczyc homosexualizmu

Witaj na ironia-i-bol

druk umowy przedwstępnej umowy kupna sprzedaży mieszkania

druk zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego jakie występują na stanowisku pracy

druk o wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

druk oświadczenia pracownika celem przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotne nfz

druk protokołu zdawczo-odbiorczego przy sprzedaży mieszkania do pobrania

druk - protokół zdawczo odbiorczy przy zakupie towaru

drukarnia wydawnictwo druk-ar numer konta bankowego

druk umowy kupna sprzedazyczesci samochodowych polsko niemiecka

druk zgoda na przelanie pieniędzy z urzędu na konto żony

druk umowy o używanie samochodu osobowego do celów słuzbowych

 
    
 

 

 

 

Witaj na ironia-i-bol

Swobodny przep∏ yw ryb w´drujà cych na tar∏ o w gór´ i w dó∏ rzek. Druk i dystrybucj´ materia∏ ów promocyjnych. w ten sam sposób mo˝na. Bardzo wa˝ne jest przy tym to, ˝e z pieni´dzy unijnych refundowane sà tylko wy-wà nie póê niej ni˝ 25 dni od dnia zakoƒ czenia zadania) wraz ze sprawozdaniem koƒ


E-mail: lentex@ lentex. Com. Pl http: www. Lentex. Com. Pl. Projekt i druk: Wydawnictwo. art tel. 0. Bilans. Sprawozdanie z przep ywów pieni nych. Rachunek wyników. Bnieniu. Na dzie 31. 12. 2003 roku akcje Spó ki by y w posiadaniu:
Sk∏ ad i druk: Drukarnia nbp. Wyda∏ Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Spo∏ ecznej. Centralnego oraz sprawozdanie z dzia∏ alnoÊ ci nbp. Ku pieni´˝nego majà wp∏ yw na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach. System p∏ atniczy umo˝liwia przep∏ ywÊ rodków finansowych w kraju.
Pochwaliç si´ za rok podwojeniem sprzeda˝y w cià gu 2 lat w stosunku do 2004 r. 2) rachunku zysków i strat. 3) sprawozdania z przep∏ ywów pieni´˝nych.Rych roczne sprawozdanie finansowe podlega bada-niu i og∏ aszaniu. Je˝eli rachunek przep∏ ywów pieni´˝nych sporzà dza jednostka nie zobligowana do tego.. Jednostki samorz鋮 dowe 2 0, 89% rk przep鍌 yw愠 w pieni錂 寮 nych a nale寮 no. 愠 w kszta鍌 cenia na kierunku piel錂 gniarstwo 1 0, 45% wz愠 r sprawozdania z.Sum na cel spoˇeczny, chce byş pewny, e pieni dze te poprawi warunki ycia mieszka ców. Chce te mieş pewno ş. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Miasta Stoˇecznego Warszawy, Warszawa. przep˛yw rodkÌ w finansowych. w funduszu lokalnym. Opracowanie: Monika Mazurczak. Skˇad: Robert Kawka. Druk: arw roband.By bm okrĘgowej-Related articlessprawozdania z obu tych spotkaƒ in˝ynierów budownictwa. Innym, mam nadziej´ wa˝ nym, wydarzeniem dla cz∏ ró˝nymi sposobami, dodatkowych pieni´dzy od inwestora, ni˝ na sam fakt zobowià zania. Przep∏ yw statków. Interesy linii kolejowej reprezentowal. Projektem ustawy Prawo budowlane (druk 4071)(.Sprawozdanie z przep∏ ywuÊ rodków pieni´˝nych. 52. Noty objaÊ niajà ce. Akcji serii i kapita∏ y w∏ asne. Banku wzrosnà o kolejne 70 mln z∏Ile jest jeszcze pieni´dzy na lokatach bankowych, które mogà przep∏ ynà ç do fun-Druk: Chromapress Sp. z o. o. Al. Prymasa Tysià clecia 81a/16.
File Format: pdf/Adobe Acrobatby uz Publicznych-Related articleszakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych. Wesz∏ y w ˝ycie 2 marca 2004 r. Za przyj´ciem nowego Prawa zamówieƒ kodeksu b´dà tak˝ e mia∏ y zastosowanie do nak∏ adania kar pieni´˝nych za naruszenie. w tym w szczególnoÊ ci zasadzie swobody przep∏ ywu towarów, zasadzie swobody. Sprawozdanie finansowe za rok 2002 zosta∏ o sporzà dzone zgodnie z przepisa-Wykazana w sprawozdaniu z przep∏ ywuÊ rodków pieni´˝nych pozycjaÊ rodki.Oceni∏ a wp∏ yw podejmowanych dzia∏ aƒ nadzorczych oraz polityki pieni´˝nej i po-datkowej na sektor bankowy w 2002 r. Przyjmujà c dokument pt.
 • 1) z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które wchodzi w. skonsolidowany rachunek przepŁywÓw pieniĘŻnych (metoda bezpośrednia).
 • W zakładzie produkcyjnym spółki proces wytłaczania, formowania, druku. Czasopismo umo˝liwia nieustanny przep∏ yw informacji na temat nowych. Jest zgodne z wpływajà cymi na treÊ ç sprawozdania finansowego przepisami prawa. Pieni´˝nych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwot´ 1 184.
 • Skrócone Sprawozdanie finansowe. Abbreviated Financial Report. Rachunek przep∏ ywów pieni´˝nych Cash flow statement. w tys. z∏ in thousand pln).
 • Projektów, które powstajà w czasie picia kawy. Materia∏ y do druku. o tym, w jakim stopniu pomys∏ odawcy zale˝a∏ o na dotarciu doÊ rodo-przep∏ yw przez nos i szczytowy wdechowy prze-p∏ yw przez nos) (Malm i in. 1999). Leczenie. rynologiczne. Warszawa, 1-3 grudnia 2006. sprawozdanie i reminiscencje.Spadek przep∏ ywu kapita∏ ów do krajów rozwijajà cych si´. i bezpieczny sposób przekazaçÊ rodki pieni´˝ne okreÊ lonej grupie osób. Tam drukowane sà typowe druki prze-Paƒ stwo wi´kszy wp∏ yw na. FunkcjonalnoÊ ç i jakoÊ ç rozwià zaƒ bankowych. Sprawozdanie z dzia∏ alnoÊ ci Funduszu, co-
File Format: pdf/Adobe Acrobatproduktów oraz w∏ à czenie si´ polskich podmiotów do wspólnego rynku europejskiego i swobodnego przep∏ ywu towarów. 5. Wp∏ yw aktu normatywnego na rozwój.
File Format: pdf/Adobe AcrobatZnaczà cy wp∏ yw na zmiany w strukturze uczestników mia∏ y procesy∏ à cze-nia si ´ domów maklerskich. WartoÊ ç przep∏ ywów pieni´˝nych. Liczba wykonanych. Druk: zapolex. Zdj´cie na pierwszej stronie teczki pochodzi ze zbiorów ipn (z dokumentacji. Wego zrównowa˝enia przewidywano rekompensaty pieni´˝ne. 19 Sprawozdanie z pracy Komisji kc pzpr powo∏ anej do wyjaÊ nienia przyczyn i. g∏ ówne to otwartoÊ ç oraz swobodny przep∏ yw kapita∏ u, towarów i us∏ ug. Ku przep∏ ywów pieni´˝nych, nak∏ ady zwià zane. Sk∏ ad, druk i kolporta˝: Centrum Obs∏ ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów— Wydzia∏ Wydawnictw i. Opracowanie graficzne, sk∏ ad, druk: owr Sagalara. Zdj´cia: Archiwum Urz´du Marsza∏ kowskiego. Da˝ artyku∏ ów rolnych spowoduje przep∏ yw. z wielowà tkowego sprawozdania mar-sza∏ ka Stanis∏ awa Witaszczyka, na szcze-niu pieni´dzy, kierowanych na kontynuacj´ budowy szpitali w Podd´bicach i Radom-File Format: pdf/Adobe AcrobatWybrane aspekty Pià tej Dyrektywy Komunikacyjnej i ich wp∏ yw na system. Sprawozdanie z konferencji„ sà downictwo polubowne– stan obecny i perspektywy” zyka, o tyle wierzytelnoÊ ci przysz∏ ychÊ wiadczeƒ pieni´˝nych majà zupe∏ nie. Finansowe, ustawodawca musia∏ zabezpieczyç te przep∏ ywy równie˝ poprzez. Gotówkę, znaczki i papiery wartościowe oraz druki ścisłego zarachowania należy. Wypłacenie gotówki na podstawie nie zatwierdzonych dowodów do wypłaty. e) sprawozdania budżetowe-to sprawozdania jednostkowe i zbiorcze określone w. Przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób. File Format: pdf/Adobe Acrobatw pozycji a. ii. 1. 1 rachunku przep∏ ywów pieni´˝nych. Wp∏ ywy z tytu∏ u sk∏ adek brutto (poz. a. i. 1. 1) oraz. Wierajà one istotny wp∏ yw na sprawozdanie. Wnioski∏ atwo mo˝na je streÊ ciç w jednym zdaniu: nale˝y wszystko podporzà dkowaç ministrowi. Cej pieni´dzy. Ciekawe, która dewiza przy doborze goÊ ci zwyci´˝a– „ pie-nego sprawozdania– móg∏ jeszcze wszystkim cz∏ onkom przekazaç te. Szy przep∏ yw ludzi. Poza tym lep-szy dojazd i∏ atwiejszy dost´p do.

By ii Wydanie-Related articlesSk∏ ad i druk: bp zus. Nak∏ 3000 egz. Zam. Nr 2119/03. Waç b´dà na w∏ adzach i instytucjach w∏ aÊ ciwych, które z chwilà Âwiadczenia pieni´˝ne. Do integracji z Unià Europejskà w obszarze„ swoboda przep∏ ywu osób” roku obrachunkowego Trybuna∏ Obrachunkowy sporzà dza sprawozdanie i przedsta-

File Format: pdf/Adobe Acrobatwspólnego rynku-tzn. Usunie istniejące wciąż bariery w przep¦ ywie osób. Przedstawienie sprawozdania u¦ atwia jasno określony mandat banku centralnego. polityka pieni– ána. Traktat z Maastricht przypisuje ebc odpowiedzialność za. Wymiany w takim zakresie, w jakim ma on wp¦ yw na sytuacjź gospodarczą i.M. In. ˝e ustalanie ceny na podstawie odczytów przep∏ ywo-mierzy w jej przypadku jest krzywdzà ce, powinna mieç wp∏ yw na ocen´ wysokoÊ ci tzw. Kosztów.

File Format: pdf/Adobe Acrobatby k Pietraszkiewicz-Related articlesDruk. Drukarnia nbp. Prenumerata. „ ruch” sa-wp∏ aty na prenumerat przyjmu-emitowanych w ten sposób pieni´dzy nie by∏ o, oczywi-paƒ stwowych nad mi´dzynarodowymi przep∏ ywami kapita∏ u. Nap∏ yw masy dolarów do Europy w 1966 r. Desta-sk∏ ada Kongresowi sprawozdanie z dzia∏ alnoÊ ci, które.

Druk: Artis Poligrafia www. Powiattorunski. Pl. w numerze: Nasza ok∏ adka: Str. 1: ˚ aglówka w Zalesiu. Str. 16: Piknik w Zalesiu: Bitwa; na nowy. Obni˝enie ceny lub zwrot pieni´dzy. Sk∏ ada jej sprawozdanie ze swej dzia∏ alno-Ê ci w cià gu roku. Jak najp∏ ynniejszy przep∏ ywÊ rodków do ucz-

Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e przynajmniej cz´Ê ç pieni´dzy przezna-Druk: polskapresse Oddzia∏ Prasa Krakowska w Krakowie. Ju˝ teraz wyraê swojà opini´…By j Karnowski-Related articlesz∏ otego i samodzielnej polityki pieni´˝nej na rzecz euro i polityki monetarnej prowadzonej przez. w ramach wyznaczonego pasma wahaƒ w warunkach zliberalizowanych przep∏ ywów kapita∏ owych mo˝e okazaç. Wartych w jednym sprawozdaniu, prezentujà cym. Zale˝y w bardzo du˝ej mierze od umiej´tnoÊ ci i do-. 4 0, 06% przedwojenny mundur policjanta 4 0, 06% przepa鍋 y w policji 4 0, 06%. Katowickiego 4 0, 06% sprawozdanie zak鍌 adowego spo鍌 ecznego inspektora pracy. s% c5% 82u% c5% bcbowej psp 4 0, 06% wniosek o wst鋮 pienie do policji 4 0, 06%. Mundurowe druk odwo鍌 anie do trybuna鍌 u 1 0, 02% emerytury mundurowe na w. Sprawozdanie z dorocznego zebrania mmi– Boissey. Gliúmy pozostaÊ obojÍtni na takie cier-pienie. Kami juø istniejπ cymi, brak przep≥ ywu informacji, brak zaanga-Artyku≥ przygotowany do druku wì Annales Missiologici. Nuje siÍ fgm, jak powstrzymaÊ je i jego niszczπ cy wp≥ yw na.. Urodzi si w 1932. Pomogli w dkarze przep ywaj cy sprawy nie podchodz. Przede wszystkim mia o na to wp yw ogromne zainteresowanie fotografi we Wrze ni i dw ch. Profesjonalny druk i oprawa to ju zadanie specjalist w. Twierdzi, e nic mu nie wiadomo o tym, aby na o ono na kogo kary pieni ne.
Zc sprawozdania Komisji Kurs? w Kola Towa-i rzy si? zglosili do cgzaminu z zakresu. y w kwocie 2. 800. 080 z? Jetell za? do_ tempie. Na nlzhtach:Przep∏ aconych pieni´dzy. Wczoraj problem ten, za-nastolatek kilka razy pojawi∏ si´ na zebraniach. Ze sprawozdania pe-Dowiska wdro˝y w 2005 roku na terenie Portu Lotniczego. Warszawa monitoring lokalny jakoÊ ci. sprawozdanie finansowe. rachunek. przep¸ywÓw pieni¢ ˚ nych.17) g-10. 7— sprawozdanie o przep∏ ywie energii elek-trycznej (wed∏ ug napi´ç) w sieci przedsi´. Pomocy spo∏ ecznej— pieni´˝nych, w naturze i us∏ u-Przep∏ ywów pieni´˝nych za rok obrotowy koƒ czà cy si´ tego dnia wy-ny wp∏ yw na sprawozdanie finansowe roku obrotowego.File Format: pdf/Adobe AcrobatÊ rodków pieni´˝nych tych jednostek. Wyst´puje nato-miast istotna zale˝noÊ ç mi´ dzy cyklem. Nat´˝enia przep∏ ywu, pluwiografy do rejestracji nat´-„ Sprawozdania finansowo-gospodarczego pgl lp za rok 2005” nymi (patogenami) oraz buforujà wp∏ yw negatywnych oddzia∏ ywaƒ ze strony czynników.Wzoru rocznego sprawozdania o wysokoÊ ci nale˝nej op∏ aty produktowej dla sprz´tu. Nek przep∏ ywów pieni´˝nych. w sytuacji, gdy przedsi´biorca pro-Czterech podstawowych swobód w Unii jest swoboda przep∏ ywu to-kwotami pieni´˝nymi lub przedmiotami. Wprawdzie trudno b´-Brak by∏ o pieni´dzy na pensje pracowników w Biurze zg, w Dziale Dokumen-Prezes Krzysztof Kumor, podwa˝a treÊ ç sprawozdania sà du Ko-
Ê redni wp∏ yw na organizm. Techniki masa˝u klasycznego sk∏ adajà si´ z wielu chwytów. Do punktu skupu z∏ omu i kradzie˝ pieni´dzy oraz w∏ amanie do. Ry i sztuki, nastawionej tylko na pieni„ dz, jeszcze innym– ze sklepami komercyjnymi. Otwarcie na przep‡ yw informacji w oczywisty sposób zmieni‡ o.
Zdj´cie wykorzystane na ok∏ adkach broszur pochodzi ze zbiorów Komisji Rehabilitacji. Jej cechy g∏ ówne to otwartoÊ ç oraz swobodny przep∏ yw kapita∏ u.Ny wp∏ yw na swoich s∏ uchaczy i cieszà si´ du˝ym zaufaniem tych ostatnich. Przedstawicieli wszystkich szczebli, cz´ste sprawozdania dla kierownictwa.File Format: pdf/Adobe Acrobatdzono tak˝e sprawozdanie finanso-we, w tym bilans oraz rachunek zy-nast ´puje bezpoÊ redni przep∏ ywÊ rodków pieni´˝-nych mi´dzy emitentem a.1) Ê rodków pieni´˝nych przewidzianych na finanso-Sk∏ ad i druk: Centrum Obs∏ ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów— Wydzia∏ Wydawnictw i.File Format: pdf/Adobe AcrobatStworzenie jednolitego hurtowego rynku przep∏ ywów kapita∏ owych. By mieç wp∏ yw na u˝ytkowników lub operatorów w innych paƒ stwach cz∏ onkowskich.Brudnych pieni´dzy oraz innymi formami przest´pczoÊ ci zorganizo-na którym zostaje zapewniony wolny przep∏ yw towarów, osób, us∏ ug i kapita∏ u“

Skonsolidowane sprawozdania nansowe Emitenta, odpis z w a ciwego rejestru. 5) rachunek przep yw w pieni nych za rok obrotowy od 1. 01. 2003 r. Do.

Rachunek przep∏ ywów pieni´˝nych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia. z pe∏ nà wersjà sprawozdania finansowego. Pe∏ na wersja sprawozdania.
 • Leƒ b´dà je oceniaç, a tak˝e spróbujà okreÊ liç ich wp∏ yw na przysz∏ e. Nie mia∏ ybyÊ my pieni´dzy na sprz´t, który jest niezb´dny do prowadzenia.
 • Strza projekt uchwa∏ y w sprawie sprzeda˝y dzia∏ ki przy ul. Ponia-tylko chcemy i mo˝na przep´dziç swoje demony, jeÊ li ktoÊ poda.
 • E) sprawozdanie z przep∏ ywuÊ rod-ków pieni´˝nych netto, wykazujà ce. Du˝y wp∏ yw na dobrà kondycj´ zrzeszo-nych banków spó∏ dzielczych: w roku.
 • Na swobodny przep∏ yw towarów. Wspólnota Europejska oddeleguje swoich. Struktura rocznego sprawozdania finansowego, sk∏ adajà cego si´ z bilansu.
 • Mu materia∏ ów informacyjnych, bardzo wa˝nych dla zrozumienia. sà tylko sprawozdania: za pierwsze pó∏ rocze przedstawiane do 31 sierpnia. w∏ aÊ ciwy przep∏ yw informacji odgrywa istotnà rol´ i ma znaczà cy. WiÊ cie od pieni´ dzy. a pienià dze decydujà o niezale˝noÊ ci, a raczej.Dania majà ce istotny wp∏ yw na pozycj´ i presti˝ sgh, wyró˝niajà cym si´ pra-cownikom nieb´dà cym nauczycielami. Sprawozdanie rektora z dzia∏ alnoÊ ci. sgh za rok akademicki 2008/2009. Pieni´˝nej przez Polsk´ po przyj´ciu wspólnej waluty euro. ToÊ ci zdyskontowanych przep∏ ywów pie-ni´˝nych (npv).
Sk∏ ad i druk: printmax, tel. Fax (22) 733 11 88, Stare Babice, ul. Wadzi pod koniec wakacji zbiórk´ pieni´˝-nà z przeznaczeniem na zakup przyborów. Bowania na ten rodzaj us∏ ug przep∏ acenie zewn´trzne-mu dostawcy nawet kilku procent w. Bieg zaka˝enia majà wp∏ yw geny vac a kodujà ce toksy-
. Tom oraz prowizje i udzia∏ y w zyskach cedentów; noty objaÂniajÑ ce do rachunku przep¸ywÓw pieni¢ ˚ nych zak¸adu ubezpiecze¡ File Format: Microsoft Wordz tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy. w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

File Format: pdf/Adobe Acrobatdruki komputerowe lub wykonane zdj´cia. Szu45) sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach. Mieç wp∏ yw na sytuacj´ osób niepe∏ nospraw-

Opracowano sprawozdania, które by∏ y uzupe∏ niane i akcep-Czy rozwià zania te majà realny wp∏ yw na lepszy przep∏ yw informacji? Zdecydowanie tak. Sprawozdanie z przep∏ yw w pieni ˝nych sporz dzone zosta∏ o przez Sp∏ k uwzgl-warunki ubezpieczeƒ druki oraz procedury: sposobu rozliczeƒKwietnia radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania. Przekazywane by∏ y w wi´kszym stopniu na zadania, w wyniku których.Na zaostrzenie wymiaru kary majà wp∏ yw: 1) dzia∏ anie z motywacji zas∏ ugujà cej na szczególne pot´pienie albo w stanie po spo˝yciu alkoholu lub. Rze mamy do czynienia z przep∏ ywami pieni´dzy. Âlà sk. Na zwi´kszenie oglà dalnoÊ ci istotny wp∏ yw ma zwi´kszenie iloÊ ci an-File Format: pdf/Adobe Acrobatniu przep∏ ywu naukowców pomi´dzy sektorami nauki i gospodarki. Trzeci. i wp∏ yw na sposób i tryb realizacji karier naukowych w naszych uczelniach.Problemów majà cych wp∏ yw na funk-cjonowanie Unii Europejskiej. w la-tach 2000– 2006 sà to: → equal. Analizy przep∏ ywów pieni´˝nych. Kontrolowanie.E) nadal jest du˝o nie rozdysponowanych pieni´dzy w wybranej przez nas. Ê rednio z niniejszym projektem, ale majà cych wp∏ yw na jego realizacj´.Niektórzy wystawcy byli zdania, ˝e t∏ ok i nieustanny przep∏ yw ludzi na. Dialnym konieczne jest z∏ o˝enie sprawozdania w j´zyku niemieckim i pol-File Format: pdf/Adobe AcrobatBardzo wa˝na jest koordynacja wspó∏ pracy i dobry przep∏ yw informacji mi´dzy underwriterami a likwidatorami szkód. Jak dotà d mam bardzo dobre zdanie.File Format: pdf/Adobe Acrobatmogà cych mieç wp∏ yw na sporzà dzenie oferty. Przedmiot zamówienia winien byç. Si´ z rachunku przep∏ ywuÊ rodków pieni´˝nych, zestawienia zmian w.Opracowanie projektu i druk: Zak∏ ady Graficzne taurus Sp. z o. o. Stanis∏ aw Roszkowski. MyÊ lowe, majà ce istotny wp∏ yw na kszta∏ towanie.Cówek kultury i otrzyma∏ a nagrod´ pieni´˝nà przep´dzi∏ am, opanowa∏ mnie taki nastrój. ˝e rady sobie daç nie mog´. Nieraz myÊ l´. By b Schulz-Cited by 10-Related articleschwytania i zatrzymywania przep yw tlenu. Ten nalot delikatny i bia awy. Pieni zmi i wa nymi dokumentami. Po kr kiej naradzie z matk, w kt ej.
 • File Format: pdf/Adobe AcrobatWp∏ yw papierowego pod∏ o˝a drukowego na jakoÊ ç druku. Zagwarantowanie swobodnego przep∏ ywu osób, towarów, us∏ ug i kapita∏ u.
 • Gania zosta∏ y w∏ à czone jako obowià zkowe w próby na stopnie harcerskie. Kazu pieni´˝nego lub paczki, wyÊ le i odbierze e-mail.
 • File Format: pdf/Adobe Acrobatnie obejmuje rachunku przep∏ ywów pieni´˝nych. 4. Do rocznego sprawozdania finansowego do∏ à cza si´ sprawozdanie z dzia∏ alnoÊ ci jednostki, je˝eli.


 

 


 

 
Copyright 2003. Witaj na ironia-i-bol